Poslední aktualizace 10-JUN-2024

Datum účinnosti 10-JUN-2024

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti SG AUTO s. r. o., Ovocný trh 572/11, Praha 1, 110 00, Česká republika, e-mail: , tel: +421 905 723 383 ohledně shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( https://sgauto.cz) (dále jen "služba"). Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte, nepřistupujte ke službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od data zveřejnění revidovaných Zásad ve Službě a váš další přístup ke Službě nebo její používání po této době bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.


GDPR

Shromažďujeme a zpracováváme o vás následující osobní údaje:

- Jméno

- E-mail

- Mobilní telefon

 

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE INFORMACE:

Informace o vás shromažďujeme/získáváme následujícím způsobem:

Když uživatel vyplní registrační formulář nebo jinak odešle osobní údaje.

Interakce s webovými stránkami

Z veřejných prostředků

JAK VAŠE INFORMACE POUŽÍVÁME:

Informace, které o vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům:

Marketingové/propagační účely

Cílená reklama

Správa objednávek zákazníků

Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme až po získání vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému (kterým) jste nám dali souhlas, pokud nám zákon neukládá jinak.


JAK SDÍLÍME VAŠE INFORMACE:

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou omezených případů popsaných níže:

 

- Reklamní služby

- Analytické služby

 

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nezbytné pro splnění tohoto účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit pro následující účely: (1) za účelem dodržování platných zákonů, předpisů, soudních příkazů nebo jiných právních postupů; (2) za účelem vymáhání smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) za účelem reakce na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud dojde ke sloučení Služby nebo naší společnosti s jinou společností nebo k jejímu převzetí, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

UKLÁDÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let poté, co uživatelé zruší své účty, nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat déle, například pro účely vedení záznamů/výkaznictví v souladu s platnými zákony nebo z jiných legitimních důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbývající anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

VAŠE PRÁVA:

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz nebo na získání kopie svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, právo požádat nás o zpřístupnění (předání) vašich osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám udělili, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nám napsat na adresu . Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nepovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

COOKIES

Další informace o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito technologiemi sledování naleznete v našich Zásadách používání. cookies.

BEZPEČNOST:

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů, které máme pod kontrolou. Vzhledem k přirozeným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

STÍŽNOSTI/ÚŘEDNÍK PRO OCHRANU ÚDAJŮ:

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich údajů, které máme k dispozici, můžete se obrátit na našeho pověřence pro stížnosti na adrese SG AUTO s. r. o., Ovocný trh 572/11, Praha 1, 110 00, Česká republika, e-mail: . Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.